മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് എന്തു പറയണം ? എന്തു പറയരുത് ?

മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് എന്തു പറയണം ? എന്തു പറയരുത് ?