മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യം ?

No Name Number of Votes
1. QATAR 63%
2. UAE 17%
3. KUWAIT 8%
4. OMAN 6%
5. BAHRAIN 4%
6. SAUDI ARABIA 3%

Copyright © 2019 topgulfnews All Rights Reserved