ഗൾഫ് മലയാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും മറ്റു പ്രധാന വാർത്തകളും വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്പറും രാജ്യവും താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് sms /വാട്സാപ്പ് അയക്കു.
+91 75940 09535, +91 77361 61061

To get the latest and other important news from Gulf countries to your WhatsApp. Please WhatsApp your number and country to the following number:
+91 75940 09535, +91 77361 61061