മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിനുപയോഗിക്കുന്ന സി.ടി സ്കാൻ മസ്തിഷ്ക ട്യൂമർ റിസ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും

മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിനുപയോഗിക്കുന്ന സി.ടി സ്കാൻ മസ്തിഷ്ക ട്യൂമർ റിസ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും